Past Secretaries

201842023226

Late Mr. S. P. Goyal

1964-1966

2018420225133

Mr. M. M. Menon

1966-1969

Late Mr. K. S. R. Murthy

1969-1972

Mr. K. S. Bhargava

1972-1974

LATE MR. S.K. SINGHAL

1974-1977

MR. R.P. GAUR

1977-1978

LATE MR. N.K. NAITHANI

1978-1981

MR. SUBHASH CHANDRA

1981 & 1982

LATE MR. S.S.S. GOVIL

1982-1989

LATE MR. N.K. NAITHANI

1989-1998

LATE MR. J.K. GARG

1998-2001

DR. M. PATEL

2001-2005

MR. N.K. GARG

2005-2016