Past Presidents

2018420215529

Late Mr. V. P. Poddar

1964-1967

201842022415

Late Mr. P. K. Nanda

1967-1969

201842021566

Late Dr. R. L. Bhargava

1969-1972

201842022352

Mr. J. C. Agarwala

1972-1974

LATE DR. D.C. TAPADAR

1974 & 1975

201842022334

LATE MR. V.P. GOHEL

1975-1977

2018420215651

LATE MR. N.B. DAS GUPTA

1977-1979

201842022315

LATE MR. N. RAVINDRANATHAN

1979-1981

2018424234829

LATE MR. N.S. SADAWARTE

1981-1983

2018420215730

LATE MR. S.C. JAIN

1985-1987

201842022231

LATE MR. K.M. BANTHIA

1987-1989

2018420215750

LATE MR. S.G. RANGAN

1989-1991

20184202227

DR. M.V.G. RAO

1992 & 1993

201842021589

LATE DR. B.L. BIHANI

1994 & 1995

201842022145

MR. N. GOPALARATNAM

1996 & 1997

2018420215825

DR. A.R.K. RAO

1998 & 1999

201842022122

MR. R.C. MALL

2000-2002

2018420215848

MR. PRADEEP DHOBALE

2002-2004

20184202213

MR. K.S.KASIVISWANATHAN

2004-2006

201842021594

MR. ANIL KUMAR

2006-2008

201842022041

DR. ASHOK KUMAR

2008-2009

2018420215925

MR. N.P. PRABHU

2009-2011

24. M.B.S. Nair, Past Ptresident - Copy

MR. M.B.S. NAIR

2011-2013

2018420215941

MR. SANJAY K. SINGH

2013-2015

20184202204

MR. NEEHAR AGGARWAL

2015-2017

201841913425.jpg

MR. PAWAN AGARWAL

2017-2019

2018420215941

MR. SANJAY K. SINGH

2019-2022

PHOTO Mr. Ganesh Bhadti, SPB

MR. GANESH BHADTI

2022-2024