Late MR. S.P. Goyal
1964-1966

MR. M.M. Menon
1966-1969

Late MR. K.S.R. Murthy
1969-1972

MR. K.S. Bhargava
1972-1974

Late MR. S.K. Singhal
1974-1977

 

MR. R.P. Gaur
1977-1978

Late MR. N.K. Naithani
1978-1981

MR. Subhash Chandra
1981 & 1982

MR. S.S.S. Govil
1982-1989

Late MR. N.K. Naithani
1989-1998

Late MR. J.K. Garg
1998-2001

Dr. M. Patel
2001-2005

MR. N.K. Garg
2005-2016