Late Shri S.P. Goyal
1964-1966

Shri M.M. Menon
1966-1969

Late Shri K.S.R. Murthy
1969-1972

Shri K.S. Bhargava
1972-1974

Late Shri S.K. Singhal
1974-1977

 

Shri R.P. Gaur
1977-1978

Late Shri N.K. Naithani
1978-1981

Shri Subhash Chandra
1981-1982

Shri S.S.S. Govil
1982-1989

Late Shri N.K. Naithani
1989-1998

Late Shri J.K. Garg
1998-2001

Dr. M. Patel
2001-2005

Shri N.K. Garg
2005-2016