Late Mr. V.P. Poddar
1964-1967

Late Mr. P.K. Nanda
1967-1969

Late Dr. R.L. Bhargava
1969-1972

Dr. J.C. Agarwala
1972-1974

Late Dr. D.C. Tapadar
1974 & 1975

Late Mr. V.P. Gohel
1975-1977

Late Mr. N.B. Das Gupta
1977-1979

Late Mr. N. Ravindranathan
1979-1981

Late Mr. N.S. Sadawarte
1981-1983

Mr. L.N. Chowdhary
1983-1985

Late Mr. S.C. Jain
1985-1987

Late Mr. K.M. Banthia
1987-1989

Late Mr. S.G. Rangan
1989-1991

Dr. M.V.G. Rao
1992 & 1993

Late Dr. B.L. Bihani
1994 & 1995

Mr. N. Gopalaratnam
1996 & 1997

Dr. A.R.K. Rao
1998 & 1999

Mr. R.C. Mall
2000-2002

Mr. Pradeep Dhobale
2002-2004

Mr. K.S.Kasiviswanathan
2004-2006

Mr. Anil Kumar
2006-2008

Dr. Ashok Kumar
2008-2009

Mr. N.P. Prabhu
2009-2011

Mr. M.B.S. Nair
2011-2013

Mr. Sanjay K. Singh
2013-2015

Mr. Neehar Aggarwal
2015-2017

Mr. Pawan Agarwal
2017-2019