Late Shri V.P. Poddar
1964-1967

Late Shri P.K. Nanda
1967-1969

Late Dr. R.L. Bhargava
1969-1972

Dr. J.C. Agarwala
1972-1974

Late Dr. D.C. Tapadar
1974-1975

Late Shri V.P. Gohel
1975-1977

Late Shri N.B. Das Gupta
1977-1979

Late Shri N. Ravindranathan
1979-1981

Late Shri N.S. Sadawarte
1981-1983

Shri L.N. Chowdhary
1983-1985

Late Shri S.C. Jain
1985-1987

Late Shri K.M. Banthia
1987-1989

Late Shri S.G. Rangan
1989-1991

Dr. M.V.G. Rao
1992-1993

Late Dr. B.L. Bihani
1994-1995

Shri N. Gopalaratnam
1996-1997

Dr. A.R.K. Rao
1998-1999

Shri R.C. Mall
2000-2002

Shri Pradeep Dhobale
2002-2004

Shri K.S.Kasiviswanathan
2004-2006

Shri Anil Kumar
2006-2008

Dr. Ashok Kumar
2008-2009

Shri N.P. Prabhu
2009-2011

Shri M.B.S. Nair
2011-2013

Shri Sanjay K. Singh
2013-2015

Shri Neehar Aggarwal
2015-2017

Shri Pawan Agarwal
2017-2019